x
Cena brutto 0.00
ilość 0 shop-koszyk-get-ilosc-szt

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.lafei-nier.pl

1. POSTANOWIENIE OGÓLNE
2. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. DOSTAWA
5. PŁATNOŚĆ
6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
8. DANE OSOBOWE
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
  Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie
  wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
  powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  1.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
  1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje
  warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
  1.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:
  Sebastiana Panka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H. Lafei Studio
  Adres prowadzenia działalności Łódź, 91-371 Łódź, ul. 11 Listopada 67/20
  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
  prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki
  NIP 7262646039
  REGON 100629723
  Adres poczty elektronicznej dla sprzedaży detalicznej: sklep@lafei-nier.pl; dla sprzedaży hurtowej: hurt@lafei-nier.p
  Adres strony internetowej www.lafei-nier.pl
  Numer telefonu (+48) 609-969-609
  (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego
  operatora)
  1.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  1.5.1. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
  1.5.3. Newsletter
  1.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
  posługuje się Usługodawca:
  1.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
  1.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  1.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
  1.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą,
  JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i
  cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
  1.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  1.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  1.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i
  dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej
  osób trzecich.
  1.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki
  techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi
  elektronicznej.

2. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
2.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
2.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
2.3.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym
następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,
miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
oraz Hasło.
2.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego
formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w
momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
2.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza
umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i
ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
2.5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
2.5.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu
wypowiedzenia.
2.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w
szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi
mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym
co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem
stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–
dniowego okresu wypowiedzenia.
2.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony
przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie
trwania umowy.
2.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi
elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych
Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i
zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak
kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia
3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez
Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym,
które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta
Zamówienia.
3.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na
stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o
wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
3.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia
Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem
pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy
Produktu, sposób płatności.
3.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w
formularzu pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co
powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji
– w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w
trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
3.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia
Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu
należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
Sklepu internetowego.

4. DOSTAWA
4.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa
sprzedaży.
4.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
4.2.1. Za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
4.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.
4.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia

5. PŁATNOŚĆ
5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
5.1.1. Za pobraniem;
5.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu
oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

5.1.3. Przelew za pośrednictwem naszego partnera Dotpay.pl
5.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient
zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
5.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć
dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o
świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez
Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Sebastian Panek C.H. Ptak ul. Rzemieślnicza 35
Pasaż Centralny 114/115; 95-030 Rzgów
6.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy
sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
6.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej
jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty
dokonania przedpłaty.
6.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny
wskazany przez Konsumenta sposób.
6.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa
powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na
informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen
na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich
charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6)
dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
7.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu
niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z
Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.
Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
7.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na
adres:
Sebastian Panek C.H. Ptak Pasaż Centralny boks 114-115
ul. Rzemieślnicza 35
95-030 Rzgów
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lafei-nier.pl
7.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub
w inny podany przez Klienta sposób.
7.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z
tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w
zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z
działaniem Sklepu internetowego
7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje
związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres: Sebastian Panek C.H Ptak
ul. Rzemieślnicza 35 Pasaż Centralny 114-115 95-030 Rzgów lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
[…] np. sklep@lafei-nier.pl
7.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz
danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
7.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni.
7.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w
zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

8. DANE OSOBOWE
8.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego
jest: Sebastian Panek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H. Lafei Studio
(11 Listopada 91-371 Łódź) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7262646039,
REGON 100629723, adres poczty elektronicznej:sklep@lafei-nier.pl, numer telefonu: (+48) 609-969-609
(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
8.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego
zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
elektronicznej.
8.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do
zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także
każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie
przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe
w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a
przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w
którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką
działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w
zakres tej działalności.
9.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://lafei-nier.pl/info/regulamin
oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
9.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i
umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na
stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku
Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek […] np. dowodu zakupu, specyfikacji
Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów
zawieranych na odległość.
9.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie
Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy
Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

KontaktZadzwoń
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, w celu usprawnienia jej działania i dla celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Więcej w polityce cookies.
Rozumiem